Właścicielem ośrodka „Boho Baltic Resort” jest EGO MMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inwałdzie, ul. Gościnna 18, 34-120 Inwałd, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001109535, posiadającą numer NIP 5512666489 oraz numer REGON 52884595800000, którą reprezentuje Małgorzata Szuba – Prezes Zarządu, (dalej
zwana jako „Ośrodek” lub „Wynajmujący”).

– Doba w Ośrodku rozpoczyna się od godziny 16:00, a kończy o godzinie 10:00. Wcześniejsze lubpóźniejsze zakwaterowanie możliwe jest po uprzednim ustaleniu za dodatkową opłatą.

– Zakwaterowanie i wykwaterowanie następują w obecności Wynajmującego lub osoby przez niegoupoważnionej.

– Ośrodek zapewnia jedno bezpłatne miejsce parkingowe do każdego domku, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu z niego korzystającego.

– Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny domku oraz znajdującego się w jego wnętrzu wyposażenia. Wszelkie uszkodzenia obowiązany jest niezwłocznie wskazać Wynajmującemu pod rygorem uznania, iż nie istniały one z chwilą odbioru domku.

– Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone podczas dokonanej rezerwacji.

– W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji, Wynajmujący może rozwiązać umowę z najemcą bez konieczności zwrotu uiszczonej opłaty.

– Zaproszenie gości na teren obiektu wymaga zgody Wynajmującego.

– Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.

– Za zgubienie klucza do domku Najemca obciążony zostanie dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za 1 sztukę.

– Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

– Do dyspozycji Najemcy pozostają: 2 place zabaw, zadaszona bawialnia, trampolina, basen, sauna i jacuzzi. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z nich osób. Wskazane urządzenia i powierzchnie pozostają do dyspozycji również innych osób zakwaterowanych w Ośrodku i Najemcy nie przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z nich.

– Korzystanie z trampoliny dozwolone jest w godzinach od 10:00-21:00 i wyłącznie przez dzieci od 3 do 12 lat. Korzystanie z trampoliny jest możliwe tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz na ich wyłączną odpowiedzialność. Na trampolinie powinna przebywać tylko jedna osoba w danym czasie. Przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny należy ściągnąć obuwie.

– Zasady dotyczące korzystania z basenu zewnętrznego reguluje oddzielny regulamin – „Regulamin korzystania z basenu zewnętrznego w Ośrodku Boho Baltic Resort”.

– Sauna czynna jest codziennie w godzinach od 18:00-22:00.

– W saunie znajduje się gorący piec, dlatego też prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

– Osoby nieletnie korzystają z sauny tylko i wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz na ich wyłączną odpowiedzialność.

– Jacuzzi jest dostępne dla Gości Ośrodka przez cały dzień z wyjątkiem przerwy na prace serwisowe/techniczne.

– Korzystanie z jacuzzi przez osoby nieletnie jest możliwe tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz na ich wyłączną odpowiedzialność.

– Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 rano.

– W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest rozwiązanie umowy przez Wynajmującego bez zwrotu uiszczonych przez Najemcę środków.

– Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona upoważniony jest do rozwiązania umowy z Najemcą ze skutkiem natychmiastowym w każdym przypadku naruszenia przez niego i osób z nim przebywających zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa na terenie Ośrodka.

Wynajmujący nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu uiszczonych przez Najemcę środków tytułem pozostałego okresu pobytu.

– Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby w czasie pobytu na terenie Ośrodka (w tym w szczególności osoby nieletnie).

– W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

– Najemcy obowiązani są do segregacji śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie Ośrodka (szkło, plastik itp.).

– Najemcy są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru.

– Najemca każdorazowo opuszczając domek ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zakręcić krany, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie drzwi, okien. Za rzeczy pozostawione w domkach i na terenie Ośrodka, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

– Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę rzeczy wniesionych na teren Ośrodka przez Najemcę i pozostałe osoby z nim przebywające.

– Najemcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych Ośrodka (w tym w szczególności domków) powstałe z ich winy, osób pozostających pod ich opieką, lub winy odwiedzających ich osób.

– Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego lub osobę upoważnioną. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca
z bowiązany jest do niezwłocznego ich zgłoszenia Wynajmującemu.

– Zabrania się przenoszenia wyposażenia pomiędzy domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Wynajmującego. Przed wyjazdem wszelkie dokonane zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.

– Każdy domek wyposażony jest w dwa bojlery, które łącznie mają pojemność 120 litrów i w zupełności wystarczy dla 7 osób do normalnego użytkowania. Prosimy pamiętać, że po wykorzystaniu 120 l gorącej wody, bojler musi się nagrzać.

– Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

– Grillowanie dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

– Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

– Wynajmujący lub osoby przez niego upoważnione, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia.

– Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody czy prądu.

– Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uprzednio uzgadniać z Wynajmującym.

– Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu środków uiszczonych przez Najemcę w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub jakiegokolwiek innego regulaminu obowiązującego na terenie Ośrodka.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Ośrodek informuję niniejszym o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pana danych osobowych jest EGO MMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inwałdzie, ul. Gościnna 18, 34-120 Inwałd, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001109535, posiadającą numer NIP 5512666489 oraz numer REGON 52884595800000, którą reprezentuje Małgorzata Szuba – Prezes Zarządu, e-mail: kontakt@bohoresort.pl („Administrator”).

– Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania umowy zakwaterowania w ośrodku wypoczynkowym „Boho Baltic Resort” oraz w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, na podstawie rt.. 6 ust.1 lit. f RODO;

– Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość wykonania zawartej umowy.

– Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji państwowej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

– Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres i numer PESEL, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji wymienionych zadań.

– W razie potrzeby, odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@bohoresort.pl ;

– Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na usług, a po zakończeniu tego okresu – do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest na czas zgodny z obowiązującymi przepisami;

– W związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz, Pana dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom takim jak: podmiot świadczący usługi prawne i księgowe na rzecz Administratora;

– Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

– Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zadzwoń Napisz Lokalizacja