1. Basen (dalej zwany „Basenem”) jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście (dalej zwani „Gośćmi”) zameldowani w ośrodku wypoczynkowym „Boho Baltic Resort” w Bobolinie, przy ul. Wczasowej 4 (dalej zwany „Ośrodkiem”). Właścicielem Ośrodka jest EGO MMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inwałdzie, ul. Gościnna 18, 34-120 Inwałd, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001109535, posiadającą numer NIP 5512666489 oraz numer REGON 52884595800000, którą reprezentuje Małgorzata Szuba – Prezes Zarządu.

2. Przed wejściem na teren Basenu Goście powinni zapoznać się ze wszystkimi zapisami Regulaminu.

3. Poprzez wejście na teren Basenu Gość potwierdza zapoznanie się ze wszystkimi zapisami Regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania.

4. Zasady funkcjonowania Basenu oraz prawa i obowiązku korzystających z niego reguluje niniejszy Regulamin.

5. Osoby inne niż wymienione w pkt. 1 powyżej korzystają z Basenu na własne ryzyko jako osoby nieuprawnione.

6. Basen jest czynny codziennie w godz. 9:00 do 20:00. Ośrodek zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany godzin otwarcia Basenu oraz w przypadku awarii, prac konserwacyjnych, panujących warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, do czasowego zamknięcia Basenu – bez możliwości obowiązku rekompensaty ze strony Ośrodka.

7. Przed wejściem na teren Basenu, rozumianego jako otoczenie znajdujące się bezpośrednio w jego granicy (w tym w szczególności drewniany podest) oraz rozpoczęciem korzystania z jego urządzeń należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie Basenu.

8. Goście Ośrodka korzystają z Basenu nieodpłatnie.

9. Basen ma głębokość 120 cm i nie jest strzeżony przez ratownika.

10. Basen jest obiektem niestrzeżonym, dlatego osoby nieletnie winny przebywać pod opieką dorosłych całkowicie odpowiedzialnych za takie osoby przez cały czas przebywania na terenie Basenu.

11. Przed wejściem na Basen, użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z prysznica oraz zmiany obuwia na klapki.

12. Na Basenie obowiązuje korzystanie przez Gości ze strojów kąpielowych:
a. kobiety: strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy;
b. mężczyźni: kąpielówki lub spodenki – przylegające do ciała.

13. Osobom korzystającym z Basenu zaleca się noszenie czepka kąpielowego zakrywającego całkowicie włosy.

14. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży powinny korzystać z Basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.

15. Jednorazowo na Basenie może przebywać maksymalnie 15 osób.

16. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z Basenu tylko w specjalnych pielucho – majtkach.

17. Osoby przebywające na terenie Basenu i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Basenie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do poleceń pracowników Ośrodka, mogą zostać usunięte z Basenu.

18. Rażące naruszenie postanowień Regulaminu może spowodować wykluczenie z możliwości wstępu na Basen.

19. Na terenie Basenu obowiązuje całkowity zakaz:

a. biegania;
b. skakania do wody;
c. hałasowania;
d. niszczenia wyposażenia;
e. wnoszenia i spożywania napojów innych niż woda oraz wnoszenia szklanych opakowań;
f. spożywania posiłków;
g. wnoszenia narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych;
h. wprowadzania i przebywania zwierząt;
i. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających;
j. palenia tytoniu;
k. wrzucania do wody przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników Basenu;
l. zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub/i w sposób utrudniający korzystanie z Basenu przez innych Gości;
m. korzystania z Basenu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu;
n. zanieczyszczania Basenu i terenu wokół niego;
o. wchodzenia na teren Basenu w obuwiu innym aniżeli przeznaczonym do korzystania na terenie Basenu,
p. korzystania z Basenu wbrew zakazowi obsługi Ośrodka lub w czasie wyłączenia Basenu z korzystania przez Gości;

20. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których występują:

a. schorzenia dermatologiczne;
b. otwarte skaleczenia;
c. choroby zakaźne;
d. choroby infekcyjne;
e. uczulenie na chlor, środki dezynfekcyjne

21. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na Basenie, w tym nie odpowiada za ich kradzież.

22. Ośrodek nie odpowiada za wypadki będące następstwem nieprzestrzegania postanowień regulaminu.

23. Z basenu mogą korzystać osoby zdrowe. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do stanu zdrowia osoby takie uprawnione są do korzystania z basenu wyłącznie po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

24. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne przebywania na Basenie i korzystania ze wszelkich urządzeń się na nim znajdujących, w tym w szczególności nie opowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

25. Za szkody materialne spowodowane w mieniu Ośrodka, a w tym Basenu oraz osób trzecich odpowiedzialność ponosi sprawca. W przypadku osób niepełnoletnich ich rodzic lub opiekun prawny.

26. Osoby korzystające z Basenu zobowiązane są do przestrzegania poleceń obsługi Ośrodka i bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.

27. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła Basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w Basenie. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponosi opiekun prawny.

28. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Basenu należy zgłaszać obsłudze Ośrodka.

29. Gościom zaleca się niewnoszenie na teren Basenu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży, zniszczenia lub zagubienia. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie Basenu przedmioty.

Zadzwoń Napisz Lokalizacja